Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023

Daňové priznanie k dani z príjmov slúži na vysporiadanie daňovej povinnosti voči štátu za konkrétny rok. Na základe dosiahnutých príjmov a uplatnených výdavkov či rôznych daňových úľav sa v daňovom priznaní vypočíta príslušnou sadzbou daň z príjmov, ktorú je potrebné (po prípadnom odpočítaní zaplatených preddavkov) odviesť daňovému úradu.

V prípade živnostníkov platí, že daňové priznanie musia podať:

 • ak dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 vyššie ako 2 461,41 eur,

 • ak dosiahli za rok 2023 daňovú stratu, aj keď ich príjmy nepresiahli hranicu 2 461,41 eur,

 • ak ich na podanie daňového priznania vyzval daňový úrad (aj ak im podľa predchádzajúcich bodov táto povinnosť nevznikla).


  Tlačivo na daňové priznanie  

  Živnostníci podávajú daňové priznanie na tlačive s názvom Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B. Tento formulár slúži pre všetky druhy príjmov, teda príjmov zo závislej činnosti (napr. zamestnania), príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, kapitálových príjmov aj ostatných príjmov (napr. z predaja nehnuteľnosti). Tlačivo sa oproti minulému roku zmenilo, dajte si preto pozor, aby ste použili aktuálne.
  Dodávame, že tlačivo daňového priznania typu A používajú osoby, ktoré mali len príjmy zo závislej činnosti. Všetky vzory daňových priznaní aj s poučeniami na ich vyplnenie si môžete pozrieť na portáli Podnikajte.sk.

   Ako podať daňové priznanie

  Daňové priznanie je potrebné podať elektronicky, nakoľko živnostník je povinný s finančnou správou komunikovať iba elektronicky (cez portál finančnej správy). Pozitívne je, že po vyplnení formuláru je možné si ho dať skontrolovať a táto kontrola môže odhaliť niektoré chyby. 

  Ak by živnostník doručil tlačivo daňového priznania v papierovej podobe, daňový úrad ho nebude brať do úvahy a daňové priznanie akoby nebolo vôbec podané. 

  Ak je na doručovanie dokumentov splnomocnený živnostníkom jeho účtovník či daňový poradca, je taktiež potrebné, aby podal daňové priznanie elektronicky. 
  Odklad daňového priznania

  Riadna lehota na podanie daňového priznania je do 02. 04. 2024 (31. marec je tento rok nedeľa, 1. apríl sviatok, takže lehota sa posúva na najbližší pracovný deň). Zákon o dani z príjmov však umožňuje daňovníkovi predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania. Hovoríme teraz o štandardnom odklade daňového priznania, ktoré stačí daňovému úradu oznámiť do konca marca (tento rok do 2. apríla). Týmto spôsobom je možné si predĺžiť lehotu:

  • najviac o 3 celé kalendárne mesiace, t. j. do 01. 07. 2024 (nakoľko 30. 06. 2024 je nedeľa, termín sa posúva na najbližší pracovný deň),

  • najviac o 6 celých kalendárnych mesiacov, t. j. do 30. 09. 2024 – toto predĺženie však môže využiť len daňovník, ktorý dosiahol v roku 2023 aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

   Odkladom daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane z príjmov. Okrem toho má predĺženie lehoty vplyv aj na termíny týkajúce sa platenia sociálnych odvodov, prípadného nedoplatku na zdravotnom poistení  a preddavkov na daň z príjmov.

  •   https://www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/zaciatok-podnikania/blog/danove-priznanie-zivnostnik/